Wednesday, 12 June 2019

BBM (Japan) - 2019 Japan National Team Special Edition


2019
2019 Japan National Team Official Trading Cards Special Edition
2019 サッカー日本代表オフィシャルカード スペシャルエディション
BBM
Japan
257 cards

This collection comes out on Saturday, 15 June, 2019.

Collection Contents
257 cards

Regular Cards
81 cards

Japan National Team - From September 2018 - SAMURAI BLUE Selected Players
47 cards

001.  Masaaki Higashiguchi
002.  Shūichi Gonda
003.  Daniel Schmidt
004.  Kosuke Nakamura
005.  Yuto Nagatomo
006.  Tomoaki Makino
007.  Daigo Nishi
008.  Maya Yoshida
009.  Tsukasa Shiotani
010.  Sho Sasaki
011.  Hiroki Sakai
012.  Shintaro Kurumaya
013.  Gen Shoji
014.  Ryosuke Yamanaka
015.  Sei Muroya
016.  Naomichi Ueda
017.  Genta Miura
018.  Koki Anzai
019.  Sinnosuke Hatanaka
020.  Takehiro Tomiyasu
021.  Toshihiro Aoyama
022.  Takashi Inui
023.  Shinji Kagawa
024.  Hotaru Yamaguchi
025.  Genki Haraguchi
026.  Jun Amano
027.  Yuki Kobayashi
028.  Takashi Usami
029.  Gaku Shibasaki
030.  Wataru Endo
031.  Junya Ito
032.  Kento Hashimoto
033.  Shoya Nakajima
034.  Takumi Minamino
035.  Hidemasa Morita
036.  Kento Misao
037.  Tatsuya Ito
038.  Ritsu Doan
039.  Yu Kobayashi
040.  Kengo Kawamata
041.  Yuya Osako
042.  Yoshinori Muto
043.  Kenyu Sugimoto
044.  Musashi Suzuki
045.  Takuma Asano
046.  Koya Kitagawa
047.  Daichi Kamada

Nadeshiko Japan National Team - April, 2019 v France and Germany
23 cards

048.  Asako Takakura
049.  Sakiko Ikeda
050.  Ayaka Yamashita
051.  Chika Hirao
052.  Aya Sameshima
053.  Saki Kumagai
054.  Arisa Matsubara
055.  Shiori Miyake
056.  Risa Shimizu
057.  Risako Oga
058.  Moeka Minami
059.  Emi Nakajima
060.  Hikaru Naomoto
061.  Yui Hasegawa
062.  Hina Sugita
063.  Narumi Miura
064.  Asato Miyagawa
065.  Yuika Sugasawa
066.  Kumi Yokoyama
067.  Rikako Kobayashi
068.  Riko Ueki
069.  Hinata Miyazawa
070.  Jun Endo

U-22 Japan National Team - March 24th 2019 v East Timor Starting Eleven
11 cards

071.  Go Hatano
072.  Ko Itakura
073.  Daiki Sugioka
074.  Teruki Hara
075.  Yugo Tatsuta
076.  Yuta Nakayama
077.  Yoichi Naganuma
078.  Tatsuya Ito
079.  Takefusa Kubo
080.  Kyosuke Tagawa
081.  Daiki Hashioka

SAMURAI BLUE - 2019 v UAE - Limited Edition 100 each
23 cards

SB01A.  Masaaki Higashiguchi
SB02A.  Shūichi Gonda
SB03A.  Daniel Schmidt
SB04A.  Yuto Nagatomo
SB05A.  Tomoaki Makino
SB06A.  Maya Yoshida
SB07A.  Tsukasa Shiotani
SB08A.  Sho Sasaki
SB09A.  Hiroki Sakai
SB10A.  Sei Muroya
SB11A.  Genta Miura
SB12A.  Takehiro Tomiyasu
SB13A.  Toshihiro Aoyama
SB14A.  Takashi Inui
SB15A.  Genki Haraguchi
SB16A.  Gaku Shibasaki
SB17A.  Wataru Endo
SB18A.  Junya Ito
SB19A.  Takumi Minamino
SB20A.  Ritsu Doan
SB21A.  Yuya Osako
SB22A.  Yoshinori Muto
SB23A.  Koya Kitagawa

SAMURAI BLUE (Parallel Version) - 2019 v UAE - Limited Edition #/20
23 cards

SB01B.  Masaaki Higashiguchi
SB02B.  Shūichi Gonda
SB03B.  Daniel Schmidt
SB04B.  Yuto Nagatomo
SB05B.  Tomoaki Makino
SB06B.  Maya Yoshida
SB07B.  Tsukasa Shiotani
SB08B.  Sho Sasaki
SB09B.  Hiroki Sakai
SB10B.  Sei Muroya
SB11B.  Genta Miura
SB12B.  Takehiro Tomiyasu
SB13B.  Toshihiro Aoyama
SB14B.  Takashi Inui
SB15B.  Genki Haraguchi
SB16B.  Gaku Shibasaki
SB17B.  Wataru Endo
SB18B.  Junya Ito
SB19B.  Takumi Minamino
SB20B.  Ritsu Doan
SB21B.  Yuya Osako
SB22B.  Yoshinori Muto
SB23B.  Koya Kitagawa

Special insert card

Japan National Team Signature Card - SAMURAI BLUE, March 2019 Kirin Challenge Cup - Normal version #/35
24 cards

SG01.  Hajime Moriyasu
SG02.  Masaaki Higashiguchi
SG03.  Daniel Schmidt
SG04.  Kosuke Nakamura
SG05.  Daigo Nishi
SG06.  Sho Sasaki
SG07.  Gen Shoji
SG08.  Sei Muroya
SG09.  Genta Miura
SG10.  Koki Anzai
SG11.  Sinnosuke Hatanaka
SG12.  Takehiro Tomiyasu
SG13.  Takashi Inui
SG14.  Shinji Kagawa
SG15.  Hotaru Yamaguchi
SG16.  Yuki Kobayashi
SG17.  Takashi Usami
SG18.  Gaku Shibasaki
SG19.  Shoya Nakajima
SG20.  Takumi Minamino
SG21.  Kento Hashimoto
SG22.  Ritsu Doan
SG23.  Musashi Suzuki
SG24.  Daichi Kamada

Japan National Team Signature Card - SAMURAI BLUE, March 2019 Kirin Challenge Cup - Premium version #/10
24 cards

PSG01.  Hajime Moriyasu
PSG02.  Masaaki Higashiguchi
PSG03.  Daniel Schmidt
PSG04.  Kosuke Nakamura
PSG05.  Daigo Nishi
PSG06.  Sho Sasaki
PSG07.  Gen Shoji
PSG08.  Sei Muroya
PSG09.  Genta Miura
PSG10.  Koki Anzai
PSG11.  Sinnosuke Hatanaka
PSG12.  Takehiro Tomiyasu
PSG13.  Takashi Inui
PSG14.  Shinji Kagawa
PSG15.  Hotaru Yamaguchi
PSG16.  Yuki Kobayashi
PSG17.  Takashi Usami
PSG18.  Gaku Shibasaki
PSG19.  Shoya Nakajima
PSG20.  Takumi Minamino
PSG21.  Kento Hashimoto
PSG22.  Ritsu Doan
PSG23.  Musashi Suzuki
PSG24.  Daichi Kamada

Japan National Team Signature Jersey Card - SAMURAI BLUE, March 2019 Kirin Challenge Cup  1/1
20 cards

SJ01.  Daigo Nishi
SJ02.  Sho Sasaki
SJ03.  Gen Shoji
SJ04.  Sei Muroya
SJ05.  Genta Miura
SJ06.  Koki Anzai
SJ07.  Sinnosuke Hatanaka
SJ08.  Takehiro Tomiyasu
SJ09.  Takashi Inui
SJ10.  Shinji Kagawa
SJ11.  Hotaru Yamaguchi
SJ12.  Yuki Kobayashi
SJ13.  Takashi Usami
SJ14.  Gaku Shibasaki
SJ15.  Shoya Nakajima
SJ16.  Takumi Minamino
SJ17.  Kento Hashimoto
SJ18.  Ritsu Doan
SJ19.  Musashi Suzuki
SJ20.  Daichi Kamada

Nadeshiko Japan National Team Signature Card - April 2019 v France and Germany - Normal version #/45
23 cards

NSG01.  Asako Takakura
NSG02.  Sakiko Ikeda
NSG03.  Ayaka Yamashita
NSG04.  Chika Hirao
NSG05.  Aya Sameshima
NSG06.  Saki Kumagai
NSG07.  Arisa Matsubara
NSG08.  Shiori Miyake
NSG09.  Risa Shimizu
NSG10.  Risako Oga
NSG11.  Moeka Minami
NSG12.  Emi Nakajima
NSG13.  Hikaru Naomoto
NSG14.  Yui Hasegawa
NSG15.  Hina Sugita
NSG16.  Narumi Miura
NSG17.  Asato Miyagawa
NSG18.  Yuika Sugasawa
NSG19.  Kumi Yokoyama
NSG20.  Rikako Kobayashi
NSG21.  Riko Ueki
NSG22.  Hinata Miyazawa
NSG23.  Jun Endo

Nadeshiko Japan National Team Signature Card - April 2019 v France and Germany - Premium version #/10
23 cards

PNSG01.  Asako Takakura
PNSG02.  Sakiko Ikeda
PNSG03.  Ayaka Yamashita
PNSG04.  Chika Hirao
PNSG05.  Aya Sameshima
PNSG06.  Saki Kumagai
PNSG07.  Arisa Matsubara
PNSG08.  Shiori Miyake
PNSG09.  Risa Shimizu
PNSG10.  Risako Oga
PNSG11.  Moeka Minami
PNSG12.  Emi Nakajima
PNSG13.  Hikaru Naomoto
PNSG14.  Yui Hasegawa
PNSG15.  Hina Sugita
PNSG16.  Narumi Miura
PNSG17.  Asato Miyagawa
PNSG18.  Yuika Sugasawa
PNSG19.  Kumi Yokoyama
PNSG20.  Rikako Kobayashi
PNSG21.  Riko Ueki
PNSG22.  Hinata Miyazawa
PNSG23.  Jun Endo

Nadeshiko Japan National Team Signature Jersey Card - April 2019 v France and Germany 1/1
19 cards

NSJ01.  Aya Sameshima
NSJ02.  Saki Kumagai
NSJ03.  Arisa Matsubara
NSJ04.  Shiori Miyake
NSJ05.  Risa Shimizu
NSJ06.  Risako Oga
NSJ07.  Moeka Minami
NSJ08.  Emi Nakajima
NSJ09.  Hikaru Naomoto
NSJ10.  Yui Hasegawa
NSJ11.  Hina Sugita
NSJ12.  Narumi Miura
NSJ13.  Asato Miyagawa
NSJ14.  Yuika Sugasawa
NSJ15.  Kumi Yokoyama
NSJ16.  Rikako Kobayashi
NSJ17.  Riko Ueki
NSJ18.  Hinata Miyazawa
NSJ19.  Jun Endo

Japan National Team Jersey Card - SAMURAI BLUE, March 22, 2019 Kirin Challenge Cup v Columbia Starting Eleven - #/60
11 cards

JC01.  Masaaki Higashiguchi
JC02.  Sho Sasaki
JC03.  Gen Shoji
JC04.  Sei Muroya
JC05.  Takehiro Tomiyasu
JC06.  Hotaru Yamaguchi
JC07.  Gaku Shibasaki
JC08.  Shoya Nakajima
JC09.  Takumi Minamino
JC10.  Ritsu Doan
JC11.  Musashi Suzuki

Japan National Team Patch Card - SAMURAI BLUE, March 22, 2019 Kirin Challenge Cup v Columbia Starting Eleven - #/20
11 cards

JCP01.  Masaaki Higashiguchi
JCP02.  Sho Sasaki
JCP03.  Gen Shoji
JCP04.  Sei Muroya
JCP05.  Takehiro Tomiyasu
JCP06.  Hotaru Yamaguchi
JCP07.  Gaku Shibasaki
JCP08.  Shoya Nakajima
JCP09.  Takumi Minamino
JCP10.  Ritsu Doan
JCP11.  Musashi Suzuki

U-22 Japan National Team Jersey Card - March 24th, 2019 v East Timor Starting Eleven - Away Uniform #/60
11 cards

UJC01.  Go Hatano
UJC02.  Ko Itakura
UJC03.  Daiki Sugioka
UJC04.  Teruki Hara
UJC05.  Yugo Tatsuta
UJC06.  Yuta Nakayama
UJC07.  Yoichi Naganuma
UJC08.  Tatsuya Ito
UJC09.  Takefusa Kubo
UJC10.  Kyosuke Tagawa
UJC11.  Daiki Hashioka

U-22 Japan National Team Patch Card - March 24th, 2019 v East Timor Starting Eleven - Away Uniform #/20
11 cards

UJCP01.  Go Hatano
UJCP02.  Ko Itakura
UJCP03.  Daiki Sugioka
UJCP04.  Teruki Hara
UJCP05.  Yugo Tatsuta
UJCP06.  Yuta Nakayama
UJCP07.  Yoichi Naganuma
UJCP08.  Tatsuya Ito
UJCP09.  Takefusa Kubo
UJCP10.  Kyosuke Tagawa
UJCP11.  Daiki Hashioka

Japanese

コレクション内容
257 種

レギュラーカード
81 種

日本代表レギュラーカード - 2018年9月以降 SAMURAI BLUE招集メンバー
47 種

001.  東口順昭
002.  権田修一
003.  シュミット・ダニエル
004.  中村航輔
005.  長友佑都
006.  槙野智章
007.  西大伍
008.  吉田麻也
009.  塩谷司
010.  佐々木翔
011.  酒井宏樹
012.  車屋紳太郎
013.  昌子源
014.  山中亮輔
015.  室屋成
016.  植田直通
017.  三浦弦太
018.  安西幸輝
019.  畠中槙之輔
020.  冨安健洋
021.  青山敏弘
022.  乾貴士
023.  香川真司
024.  山口蛍
025.  原口元気
026.  天野純
027.  小林祐希
028.  宇佐美貴史
029.  柴崎岳
030.  遠藤航
031.  伊東純也
032.  橋本拳人
033.  中島翔哉
034.  南野拓実
035.  守田英正
036.  三竿健斗
037.  伊藤達哉
038.  堂安律
039.  小林悠
040.  川又堅碁
041.  大迫勇也
042.  武藤嘉紀
043.  杉本健勇
044.  鈴木武蔵
045.  浅野拓磨
046.  北川航也
047.  鎌田大地

なでしこジャパンレギュラーカード - 2019年4月フランス女子代表・ドイツ女子代表戦招集メンバー+監督
23 種

048.  高倉監督
049.  池田咲紀子
050.  山下杏也加
051.  平尾知佳
052.  鮫島彩
053.  熊谷紗希
054.  松原有沙
055.  三宅史織
056.  清水梨紗
057.  大賀理紗子
058.  南萌華
059.  中島依美
060.  猶本光
061.  長谷川唯
062.  杉田妃和
063.  三浦成美
064.  宮川麻都
065.  菅澤優衣香
066.  横山久美
067.  小林里歌子
068.  植木理子
069.  宮澤ひなた
070.  遠藤純

U - 22日本代表レギュラーカード - 2019年3月24日東ティモール代表戦スターティングイレブン
11 種

071.  波多野豪
072.  板倉滉
073.  杉岡大暉
074.  原輝綺
075.  立田悠悟
076.  中山雄太
077.  長沼洋一
078.  伊藤達哉
079.  久保建英
080.  田川亨介
081.  橋岡大樹

インサートカード:

SAMURAI BLUE - 2019年UAE遠征招集メンバー23人 - 各100枚限定封入
23 種

SB01A.  東口順昭
SB02A.  権田修一
SB03A.  シュミット・ダニエル
SB04A.  長友佑都
SB05A.  槙野智章
SB06A.  吉田麻也
SB07A.  塩谷司
SB08A.  佐々木翔
SB09A.  酒井宏樹
SB10A.  室屋成
SB11A.  三浦弦太
SB12A.  冨安健洋
SB13A.  青山敏弘
SB14A.  乾貴士
SB15A.  原口元気
SB16A.  柴崎岳
SB17A.  遠藤航
SB18A.  伊東純也
SB19A.  南野拓実 
SB20A.  堂安律
SB21A.  大迫勇也
SB22A.  武藤嘉紀
SB23A.  北川航也

SAMURAI BLUE(パラレル版) -  2019年UAE遠征招集メンバー23人 - 各20枚限定封入 シリアルNo.入り 
23 種

SB01B.  東口順昭
SB02B.  権田修一
SB03B.  シュミット・ダニエル
SB04B.  長友佑都
SB05B.  槙野智章
SB06B.  吉田麻也
SB07B.  塩谷司
SB08B.  佐々木翔
SB09B.  酒井宏樹
SB10B.  室屋成
SB11B.  三浦弦太
SB12B.  冨安健洋
SB13B.  青山敏弘
SB14B.  乾貴士
SB15B.  原口元気
SB16B.  柴崎岳
SB17B.  遠藤航
SB18B.  伊東純也
SB19B.  南野拓実 
SB20B.  堂安律
SB21B.  大迫勇也
SB22B.  武藤嘉紀
SB23B.  北川航也

スペシャルインサートカード

日本代表直筆サインカード - SAMURAI BLUE、2019年3月キリンチャレンジカップ招集メンバー23人+監督 - 通常版:各35枚限定 シリアルNo.、刻印入り
24 種

SG01.  森保監督
SG02.  東口B順昭
SG03.  シュミット・ダニエル
SG04.  中村航輔
SG05.  西大伍
SG06.  佐々木翔
SG07.  昌子源
SG08.  室屋成
SG09.  三浦弦太
SG10.  安西幸輝
SG11.  畠中槙之助
SG12.  冨安健洋
SG13.  乾貴士
SG14.  香川真司
SG15.  山口蛍
SG16.  小林祐希
SG17.  宇佐美貴史
SG18.  柴崎岳
SG19.  中島翔哉
SG20.  南野拓実 
SG21.  橋本拳人
SG22.  堂安律
SG23.  鈴木武蔵
SG24.  鎌田大地

日本代表直筆サインカード - SAMURAI BLUE、2019年3月キリンチャレンジカップ招集メンバー23人+監督 - プレミアム版:各10枚限定 シリアルNo.、刻印入り
24 種

PSG01.  森保監督
PSG02.  東口順昭
PSG03.  シュミット・ダニエル
PSG04.  中村航輔
PSG05.  西大伍
PSG06.  佐々木翔
PSG07.  昌子源
PSG08.  室屋成
PSG09.  三浦弦太
PSG10.  安西幸輝
PSG11.  畠中槙之助
PSG12.  冨安健洋
PSG13.  乾貴士
PSG14.  香川真司
PSG15.  山口蛍
PSG16.  小林祐希
PSG17.  宇佐美貴史
PSG18.  柴崎岳
PSG19.  中島翔哉
PSG20.  南野拓実 
PSG21.  橋本拳人
PSG22.  堂安律
PSG23.  鈴木武蔵
PSG24.  鎌田大地

日本代表直筆サインジャージカード - SAMURAI BLUE、2019年3月キリンチャレンジカップ招集メンバー23人の内フィールドプレーヤー - 各1枚限定封入 シリアルNo.、刻印入り
20 種 

SJ01.  西大伍
SJ02.  佐々木翔
SJ03.  昌子源
SJ04.  室屋成
SJ05.  三浦弦太
SJ06.  安西幸輝
SJ07.  畠中槙之助
SJ08.  冨安健洋
SJ09.  乾貴士
SJ10.  香川真司
SJ11.  山口蛍
SJ12.  小林祐希
SJ13.  宇佐美貴史
SJ14.  柴崎岳
SJ15.  中島翔哉
SJ16.  南野拓実 
SJ17.  橋本拳人
SJ18.  堂安律
SJ19.  鈴木武蔵
SJ20.  鎌田大地

なでしこジャパン直筆サインカード - 2019年4月フランス女子代表戦・ドイツ女子代表戦招集メンバー+監督 - 通常版:各45枚限定 シリアルNo.、刻印入り
23 種 

NSG01.  高倉監督
NSG02.  池田咲紀子
NSG03.  山下杏也加
NSG04.  平尾知佳
NSG05.  鮫島彩
NSG06.  熊谷紗希
NSG07.  松原有沙
NSG08.  三宅史織
NSG09.  清水梨紗
NSG10.  大賀理紗子
NSG11.  南萌華
NSG12.  中島依美
NSG13.  猶本光
NSG14.  長谷川唯
NSG15.  杉田妃和
NSG16.  三浦成美
NSG17.  宮川麻都
NSG18.  菅澤優衣香
NSG19.  横山久美
NSG20.  小林里歌子
NSG21.  植木理子
NSG22.  宮澤ひなた
NSG23.  遠藤純

なでしこジャパン直筆サインカード - 2019年4月フランス女子代表戦・ドイツ女子代表戦招集メンバー+監督 - プレミアム版:各10枚限定 シリアルNo.、刻印入り
23 種 

PNSG01.  高倉監督
PNSG02.  池田咲紀子
PNSG03.  山下杏也加
PNSG04.  平尾知佳
PNSG05.  鮫島彩
PNSG06.  熊谷紗希
PNSG07.  松原有沙
PNSG08.  三宅史織
PNSG09.  清水梨紗
PNSG10.  大賀理紗子
PNSG11.  南萌華
PNSG12.  中島依美
PNSG13.  猶本光
PNSG14.  長谷川唯
PNSG15.  杉田妃和
PNSG16.  三浦成美
PNSG17.  宮川麻都
PNSG18.  菅澤優衣香
PNSG19.  横山久美
PNSG20.  小林里歌子
PNSG21.  植木理子
PNSG22.  宮澤ひなた
PNSG23.  遠藤純

なでしこジャパン直筆サインジャージカード - 2019年4月フランス女子代表・ドイツ女子代表戦招集メンバーの内フィールドプレーヤー - 各1枚限定封入 シリアルNo.、刻印入り
19 種

NSJ01.  鮫島彩
NSJ02.  熊谷紗希
NSJ03.  松原有沙
NSJ04.  三宅史織
NSJ05.  清水梨紗
NSJ06.  大賀理紗子
NSJ07.  南萌華
NSJ08.  中島依美
NSJ09.  猶本光
NSJ10.  長谷川唯
NSJ11.  杉田妃和
NSJ12.  三浦成美
NSJ13.  宮川麻都
NSJ14.  菅澤優衣香
NSJ15.  横山久美
NSJ16.  小林里歌子
NSJ17.  植木理子
NSJ18.  宮澤ひなた
NSJ19.  遠藤純

日本代表ビッグジャージカード - SAMURAI BLUE、2019年3月22日キリンチャレンジカップコロンビア代表戦スターティングイレブン - 各60枚限定封入
11 種

JC01.  東口順昭
JC02.  佐々木翔
JC03.  昌子源
JC04.  室屋成
JC05.  冨安健洋
JC06.  山口蛍
JC07.  柴崎岳
JC08.  中島翔哉
JC09.  南野拓実
JC10.  堂安律
JC11.  鈴木武蔵

日本代表ビッグパッチカード - SAMURAI BLUE、2019年3月22日キリンチャレンジカップコロンビア代表戦スターティングイレブン - 各20枚限定封入
11 種

JCP01.  東口順昭
JCP02.  佐々木翔
JCP03.  昌子源
JCP04.  室屋成
JCP05.  冨安健洋
JCP06.  山口蛍
JCP07.  柴崎岳
JCP08.  中島翔哉
JCP09.  南野拓実
JCP10.  堂安律
JCP11.  鈴木武蔵

U-22日本代表ビッグジャージカード - 2019年3月24日東ティモール代表戦スターティングイレブン - 各60枚限定封入 ※Awayユニフォーム
11 種

UJC01.  波多野豪
UJC02.  板倉滉
UJC03.  杉岡大暉
UJC04.  原輝綺
UJC05.  立田悠悟
UJC06.  中山雄太
UJC07.  長沼洋一
UJC08.  伊藤達哉
UJC09.  久保建英
UJC10.  田川亨介
UJC11.  橋岡大樹

U-22日本代表ビッグパッチカード - 2019年3月24日東ティモール代表戦スターティングイレブン - 各20枚限定封入 ※Awayユニフォーム
11 種

UJCP01.  波多野豪
UJCP02.  板倉滉
UJCP03.  杉岡大暉
UJCP04.  原輝綺
UJCP05.  立田悠悟
UJCP06.  中山雄太
UJCP07.  長沼洋一
UJCP08.  伊藤達哉
UJCP09.  久保建英
UJCP10.  田川亨介
UJCP11.  橋岡大樹

No comments:

Post a comment

Please feel free to leave a comment, though it will not appear straight away, as I will need to authorize it.