Saturday 26 May 2018

BBM (Japan) - 2018 Japan National Team Special Edition


2018
2018 Japan National Team Special Edition
BBM
Japan
348 cards

This collection was released a couple of days ago.

Regular Cards

Japan National Team (A)
25 cards

1.  Eiji Kawashima
2.  Masaaki Higashiguchi
3.  Kosuke Nakamura
4.  Yuto Nagatomo
5.  Tomoaki Makino
6.  Masato Morishige
7.  Tomoya Ugajin
8.  Gōtoku Sakai
9.  Shintaro Kurumaya
10.  Gen Shoji
11.  Wataru Endo
12.  Naomichi Ueda
13.  Makoto Hasebe
14.  Hotaru Yamaguchi
15.  Ryota Morioka
16.  Gaku Shibasaki
17.  Ryota Oshima
18.  Kento Misao
19.  Keisuke Honda
20.  Yu Kobayashi
21.  Yuya Osako
22.  Genki Haraguchi
23.  Takashi Usami
24.  Kenyu Sugimoto
25.  Yuya Kubo

Japan National Team (B)
21 cards

26.  Eiji Kawashima
27.  Kosuke Nakamura
28.  Yuto Nagatomo
29.  Tomoaki Makino
30.  Tomoya Ugajin
31.  Gōtoku Sakai
32.  Gen Shoji
33.  Naomichi Ueda
34.  Makoto Hasebe
35.  Hotaru Yamaguchi
36.  Ryota Morioka
37.  Gaku Shibasaki
38.  Ryota Oshima
39.  Kento Misao
40.  Keisuke Honda
41.  Yu Kobayashi
42.  Yuya Osako
43.  Genki Haraguchi
44.  Takashi Usami
45.  Kenyu Sugimoto
46.  Yuya Kubo

Japan Women's National Team
24 cards

47.  Asako Takakura
48.  Erina Yamane
49.  Sakiko Ikeda
50.  Ayaka Yamashita
51.  Aya Sameshima
52.  Rumi Utsugi
53.  Saki Kumagai
54.  Hikari Takagi
55.  Ayumi Oya
56.  Shiori Miyake
57.  Risa Shimizu
58.  Nana Ichise
59.  Mizuho Sakaguchi
60.  Saori Ariyoshi
61.  Emi Nakajima
62.  Hikaru Naomoto
63.  Rika Masuya
64.  Rin Simuda
65.  Yui Hasegawa
66.  Madoka Haji
67.  Yuika Sugasawa
68.  Mana Iwabuchi
69.  Kumi Yokoyama
70.  Mina Tanaka

1992 Heroes of Japan
20 cards

71.  Shigetatsu Matsunaga
72.  Kazuya Maekawa
73.  Naoto Otake
74.  Toshinobu Katsuya
75.  Takumi Horiike
76.  Tetsuji Hashiratani
77.  Satoshi Tsunami
78.  Masami Ihara
79.  Yuji Sakakura
80.  Masahiro Fukuda
81.  Ruy Ramos
82.  Takahiro Yamada
83.  Tsuyoshi Kitazawa
84.  Mitsunori Yoshida
85.  Hajime Moriyasu
86.  Nobuhiro Takeda
87.  Kazuyoshi Miura
88.  Takuya Takagi
89.  Takuya Jinno
90.  Masashi Nakayama

Insert Cards

Samurai Blue (A)  #/20
15 cards

SB01A.  Eiji Kawashima
SB02A.  Yuto Nagatomo
SB03A.  Tomoaki Makino
SB04A.  Gōtoku Sakai
SB05A.  Naomichi Ueda
SB06A.  Makoto Hasebe
SB07A.  Hotaru Yamaguchi
SB08A.  Gaku Shibasaki
SB09A.  Kento Misao
SB10A.  Keisuke Honda
SB11A.  Yu Kobayashi
SB12A.  Genki Haraguchi
SB13A.  Takashi Usami
SB14A.  Kenyu Sugimoto
SB15A.  Yuya Kubo

Samurai Blue (B)
Limited Edition 100 (unnumbered)
15 cards

SB01B.  Eiji Kawashima
SB02B.  Yuto Nagatomo
SB03B.  Tomoaki Makino
SB04B.  Gōtoku Sakai
SB05B.  Naomichi Ueda
SB06B.  Makoto Hasebe
SB07B.  Hotaru Yamaguchi
SB08B.  Gaku Shibasaki
SB09B.  Kento Misao
SB10B.  Keisuke Honda
SB11B.  Yu Kobayashi
SB12B.  Genki Haraguchi
SB13B.  Takashi Usami
SB14B.  Kenyu Sugimoto
SB15B.  Yuya Kubo

Special Insert Cards

Japan National Team Autograph  #/40
24 cards

SG01.  Eiji Kawashima
SG02.  Masaaki Higashiguchi
SG03.  Kosuke Nakamura
SG04.  Yuto Nagatomo
SG05.  Tomoaki Makino
SG06.  Masato Morishige
SG07.  Tomoya Ugajin
SG08.  Gōtoku Sakai
SG09.  Shintaro Kurumaya
SG10.  Gen Shoji
SG11.  Wataru Endo
SG12.  Naomichi Ueda
SG13.  Makoto Hasebe
SG14.  Hotaru Yamaguchi
SG15.  Ryota Morioka
SG16.  Gaku Shibasaki
SG17.  Ryota Oshima
SG18.  Kento Misao
SG19.  Keisuke Honda
SG20.  Yu Kobayashi
SG21.  Yuya Osako
SG22.  Genki Haraguchi
SG23.  Kenyu Sugimoto
SG24.  Yuya Kubo

Japan National Team Premium Autograph  #/10
25 cards

SG25.  Eiji Kawashima
SG26.  Masaaki Higashiguchi
SG27.  Kosuke Nakamura
SG28.  Yuto Nagatomo
SG29.  Tomoaki Makino
SG30.  Masato Morishige
SG31.  Tomoya Ugajin
SG32.  Gōtoku Sakai
SG33.  Shintaro Kurumaya
SG34.  Gen Shoji
SG35.  Wataru Endo
SG36.  Naomichi Ueda
SG37.  Makoto Hasebe
SG38.  Hotaru Yamaguchi
SG39.  Ryota Morioka
SG40.  Gaku Shibasaki
SG41.  Ryota Oshima
SG42.  Kento Misao
SG43.  Keisuke Honda
SG44.  Yu Kobayashi
SG45.  Yuya Osako
SG46.  Genki Haraguchi
SG47.  Takashi Usami
SG48.  Kenyu Sugimoto
SG49.  Yuya Kubo

Japan Women's National Team Autograph  #/40
24 cards

SG50.  Asako Takakura
SG51.  Erina Yamane
SG52.  Sakiko Ikeda
SG53.  Ayaka Yamashita
SG54.  Aya Sameshima
SG55.  Rumi Utsugi
SG56.  Saki Kumagai
SG57.  Hikari Takagi
SG58.  Ayumi Oya
SG59.  Shiori Miyake
SG60.  Risa Shimizu
SG61.  Nana Ichise
SG62.  Mizuho Sakaguchi
SG63.  Saori Ariyoshi
SG64.  Emi Nakajima
SG65.  Hikaru Naomoto
SG66.  Rika Masuya
SG67.  Rin Simuda
SG68.  Yui Hasegawa
SG69.  Madoka Haji
SG70.  Yuika Sugasawa
SG71.  Mana Iwabuchi
SG72.  Kumi Yokoyama
SG73.  Mina Tanaka

Japan Women's National Team Premium Autograph  #/10
24 cards

SG74.  Asako Takakura
SG75.  Erina Yamane
SG76.  Sakiko Ikeda
SG77.  Ayaka Yamashita
SG78.  Aya Sameshima
SG79.  Rumi Utsugi
SG80.  Saki Kumagai
SG81.  Hikari Takagi
SG82.  Ayumi Oya
SG83.  Shiori Miyake
SG84.  Risa Shimizu
SG85.  Nana Ichise
SG86.  Mizuho Sakaguchi
SG87.  Saori Ariyoshi
SG88.  Emi Nakajima
SG89.  Hikaru Naomoto
SG90.  Rika Masuya
SG91.  Rin Simuda
SG92.  Yui Hasegawa
SG93.  Madoka Haji
SG94.  Yuika Sugasawa
SG95.  Mana Iwabuchi
SG96.  Kumi Yokoyama
SG97.  Mina Tanaka

Japan National Team Jumbo Jersey (v. Syria)  #/50
16 cards

MJ01.  Yuto Nagatomo
MJ02.  Maya Yoshida
MJ03.  Hiroki Sakai
MJ04.  Gen Shoji
MJ05.  Yasuyuki Konno
MJ06.  Shinji Kagawa
MJ07.  Hotaru Yamaguchi
MJ08.  Shu Kurata
MJ09.  Yosuke Ideguchi
MJ10.  Shinji Okazaki
MJ11.  Keisuke Honda
MJ12.  Takashi Inui
MJ13.  Yuya Osako
MJ14.  Genki Haraguchi
MJ15.  Yuya Kubo
MJ16.  Takuma Asano

Japan National Team Jumbo Patch (v. Syria)  #/20
16 cards

MJP01.  Yuto Nagatomo
MJP02.  Maya Yoshida
MJP03.  Hiroki Sakai
MJP04.  Gen Shoji
MJP05.  Yasuyuki Konno
MJP06.  Shinji Kagawa
MJP07.  Hotaru Yamaguchi
MJP08.  Shu Kurata
MJP09.  Yosuke Ideguchi
MJP10.  Shinji Okazaki
MJP11.  Keisuke Honda
MJP12.  Takashi Inui
MJP13.  Yuya Osako
MJP14.  Genki Haraguchi
MJP15.  Yuya Kubo
MJP16.  Takuma Asano

Japan National Team Jumbo Jersey (v. Brazil)  #/50
15 cards

HJ01.  Yuto Nagatomo
HJ02.  Tomoaki Makino
HJ03.  Maya Yoshida
HJ04.  Hiroki Sakai
HJ05.  Makoto Hasebe
HJ06.  Hotaru Yamaguchi
HJ07.  Ryota Morioka
HJ08.  Wataru Endo
HJ09.  Yosuke Ideguchi
HJ10.  Takashi Inui
HJ11.  Yuya Osako
HJ12.  Genki Haraguchi
HJ13.  Kenyu Sugimoto
HJ14.  Yuya Kubo
HJ15.  Takuma Asano

Japan National Team Jumbo Patch (v. Brazil)  #/20
15 cards

HJP01.  Yuto Nagatomo
HJP02.  Tomoaki Makino
HJP03.  Maya Yoshida
HJP04.  Hiroki Sakai
HJP05.  Makoto Hasebe
HJP06.  Hotaru Yamaguchi
HJP07.  Ryota Morioka
HJP08.  Wataru Endo
HJP09.  Yosuke Ideguchi
HJP10.  Takashi Inui
HJP11.  Yuya Osako
HJP12.  Genki Haraguchi
HJP13.  Kenyu Sugimoto
HJP14.  Yuya Kubo
HJP15.  Takuma Asano

Japan National Team Jumbo Jersey (v. Mali)  #/50
15 cards

AJ01.  Yuto Nagatomo
AJ02.  Tomoaki Makino
AJ03.  Tomoya Ugajin
AJ04.  Gōtoku Sakai
AJ05.  Gen Shoji
AJ06.  Makoto Hasebe
AJ07.  Hotaru Yamaguchi
AJ08.  Ryota Morioka
AJ09.  Ryota Oshima
AJ10.  Kento Misao
AJ11.  Keisuke Honda
AJ12.  Yu Kobayashi
AJ13.  Yuya Osako
AJ14.  Takashi Usami
AJ15.  Yuya Kubo

Japan National Team Jumbo Patch (v. Mali)  #/20
15 cards

AJP01.  Yuto Nagatomo
AJP02.  Tomoaki Makino
AJP03.  Tomoya Ugajin
AJP04.  Gōtoku Sakai
AJP05.  Gen Shoji
AJP06.  Makoto Hasebe
AJP07.  Hotaru Yamaguchi
AJP08.  Ryota Morioka
AJP09.  Ryota Oshima
AJP10.  Kento Misao
AJP11.  Keisuke Honda
AJP12.  Yu Kobayashi
AJP13.  Yuya Osako
AJP14.  Takashi Usami
AJP15.  Yuya Kubo

1992 Heroes of Japan Autograph  #/40
19 cards

HOJ01.  Shigetatsu Matsunaga
HOJ02.  Kazuya Maekawa
HOJ03.  Naoto Otake
HOJ04.  Toshinobu Katsuya
HOJ05.  Takumi Horiike
HOJ06.  Tetsuji Hashiratani
HOJ07.  Satoshi Tsunami
HOJ08.  Masami Ihara
HOJ09.  Yuji Sakakura
HOJ10.  Masahiro Fukuda
HOJ11.  Ruy Ramos
HOJ12.  Takahiro Yamada
HOJ13.  Tsuyoshi Kitazawa
HOJ14.  Mitsunori Yoshida
HOJ15.  Hajime Moriyasu
HOJ16.  Nobuhiro Takeda
HOJ17.  Kazuyoshi Miura
HOJ18.  Takuya Takagi
HOJ19.  Takuya Jinno

1992 Heroes of Japan Premium Autograph  #/10
20 cards

HOJ20.  Shigetatsu Matsunaga
HOJ21.  Kazuya Maekawa
HOJ22.  Naoto Otake
HOJ23.  Toshinobu Katsuya
HOJ24.  Takumi Horiike
HOJ25.  Tetsuji Hashiratani
HOJ26.  Satoshi Tsunami
HOJ27.  Masami Ihara
HOJ28.  Yuji Sakakura
HOJ29.  Masahiro Fukuda
HOJ30.  Ruy Ramos
HOJ31.  Takahiro Yamada
HOJ32.  Tsuyoshi Kitazawa
HOJ33.  Mitsunori Yoshida
HOJ34.  Hajime Moriyasu
HOJ35.  Nobuhiro Takeda
HOJ36.  Kazuyoshi Miura
HOJ37.  Takuya Takagi
HOJ38.  Takuya Jinno
HOJ39.  Masashi Nakayama

Japanese

2018 日本代表トレーディングカード「スペシャルエディション」

レギュラーカード

日本代表レギュラーカード(A)
25種類

1.  川島 永嗣
2.  東口 順昭
3.  中村 航輔
4.  長友 佑都
5.  槙野 智章
6.  森重 真人
7.  宇賀神 友弥
8.  酒井 高徳
9.  車屋 紳太郎
10.  昌子 源
11.  遠藤 航
12.  植田 直通
13.  長谷部 誠
14.  山口 蛍
15.  森岡 亮太
16.  柴崎 岳
17.  大島 僚太
18.  三竿 健斗
19.  本田 圭佑
20.  小林 悠
21.  大迫 勇也
22.  原口 元気
23.  宇佐美 貴史
24.  杉本 健勇
25.  久保 裕也

日本代表レギュラーカード(B)
21種類

26.  川島 永嗣
27.  中村 航輔
28.  長友 佑都
29.  槙野 智章
30.  宇賀神 友弥
31.  酒井 高徳
32.  昌子 源
33.  植田 直通
34.  長谷部 誠
35.  山口 蛍
36.  森岡 亮太
37.  柴崎 岳
38.  大島 僚太
39.  三竿 健斗
40.  本田 圭佑
41.  小林 悠
42.  大迫 勇也
43.  原口 元気
44.  宇佐美 貴史
45.  杉本 健勇
46.  久保 裕也

なでしこジャパンレギュラーカード
24種類

47.  高倉 麻子
48.  山根 恵里奈
49.  池田 咲紀子
50.  山下 杏也加
51.  鮫島 彩
52.  宇津木 瑠美
53.  熊谷 紗希
54.  高木 ひかり
55.  大矢 歩
56.  三宅 史織
57.  清水 梨紗
58.  市瀬 菜々
59.  阪口 夢穂
60.  有吉 佐織
61.  中島 依美
62.  猶本 光
63.  増矢 理花
64.  隅田 凛
65.  長谷川 唯
66.  櫨 まどか
67.  菅澤 優依香
68.  岩渕 真奈
69.  横山 久美
70.  田中 美南

1992 Heroes of Japan レギュラーカード
20種類

71.  松永 成立
72.  前川 和也
73.  大嶽 直人
74.  勝矢 寿延
75.  堀池 巧
76.  柱谷 哲二
77.  都並 敏史
78.  井原 正巳
79.  阪倉 裕二
80.  福田 正博
81.  ラモス瑠偉
82.  山田 隆裕
83.  北澤 豪
84.  吉田 光範
85.  森保 一
86.  武田 修宏
87.  三浦 知良
88.  高木 琢也
89.  神野 卓哉
90.  中山 雅史

インサートカード

Samurai Blue(A)
15種類 ※各20枚限定封入/シリアルNo.入り

SB01A.  川島 永嗣
SB02A.  長友 佑都
SB03A.  槙野 智章
SB04A.  酒井 高徳
SB05A.  植田 直通
SB06A.  長谷部 誠
SB07A.  山口 蛍
SB08A.  柴崎 岳
SB09A.  三竿 健斗
SB10A.  本田 圭佑
SB11A.  小林 悠
SB12A.  原口 元気
SB13A.  宇佐美 貴史
SB14A.  杉本 健勇
SB15A.  久保 裕也

Samurai Blue(B)
15種類 ※各100枚限定封入(シリアルナンバーなし)

SB01B.  川島 永嗣
SB02B.  長友 佑都
SB03B.  槙野 智章
SB04B.  酒井 高徳
SB05B.  植田 直通
SB06B.  長谷部 誠
SB07B.  山口 蛍
SB08B.  柴崎 岳
SB09B.  三竿 健斗
SB10B.  本田 圭佑
SB11B.  小林 悠
SB12B.  原口 元気
SB13B.  宇佐美 貴史
SB14B.  杉本 健勇
SB15B.  久保 裕也

スペシャルインサートカード

日本代表直筆サインカード
24種類 ※各40枚限定

SG01.  川島 永嗣
SG02.  東口 順昭
SG03.  中村 航輔
SG04.  長友 佑都
SG05.  槙野 智章
SG06.  森重 真人
SG07.  宇賀神 友弥
SG08.  酒井 高徳
SG09.  車屋 紳太郎
SG10.  昌子 源
SG11.  遠藤 航
SG12.  植田 直通
SG13.  長谷部 誠
SG14.  山口 蛍
SG15.  森岡 亮太
SG16.  柴崎 岳
SG17.  大島 僚太
SG18.  三竿 健斗
SG19.  本田 圭佑
SG20.  小林 悠
SG21.  大迫 勇也
SG22.  原口 元気
SG23.  杉本 健勇
SG24.  久保 裕也

日本代表直筆サインカード(プレミアム直筆サイン)
25種類 ※各10枚限定

SG25.  川島 永嗣
SG26.  東口 順昭
SG27.  中村 航輔
SG28.  長友 佑都
SG29.  槙野 智章
SG30.  森重 真人
SG31.  宇賀神 友弥
SG32.  酒井 高徳
SG33.  車屋 紳太郎
SG34.  昌子 源
SG35.  遠藤 航
SG36.  植田 直通
SG37.  長谷部 誠
SG38.  山口 蛍
SG39.  森岡 亮太
SG40.  柴崎 岳
SG41.  大島 僚太
SG42.  三竿 健斗
SG43.  本田 圭佑
SG44.  小林 悠
SG45.  大迫 勇也
SG46.  原口 元気
SG47.  宇佐美 貴史
SG48.  杉本 健勇
SG49.  久保 裕也

なでしこジャパン直筆サインカード
24種類 ※各40枚限定

SG50.  高倉 麻子
SG51.  山根 恵里奈
SG52.  池田 咲紀子
SG53.  山下 杏也加
SG54.  鮫島 彩
SG55.  宇津木 瑠美
SG56.  熊谷 紗希
SG57.  高木 ひかり
SG58.  大矢 歩
SG59.  三宅 史織
SG60.  清水 梨紗
SG61.  市瀬 菜々
SG62.  阪口 夢穂
SG63.  有吉 佐織
SG64.  中島 依美
SG65.  猶本 光
SG66.  増矢 理花
SG67.  隅田 凛
SG68.  長谷川 唯
SG69.  櫨 まどか
SG70.  菅澤 優依香
SG71.  岩渕 真奈
SG72.  横山 久美
SG73.  田中 美南

なでしこジャパンサインカード(プレミアム直筆サイン)
24種類 ※各10枚限定

SG74.  高倉 麻子
SG75.  山根 恵里奈
SG76.  池田 咲紀子
SG77.  山下 杏也加
SG78.  鮫島 彩
SG79.  宇津木 瑠美
SG80.  熊谷 紗希
SG81.  高木 ひかり
SG82.  大矢 歩
SG83.  三宅 史織
SG84.  清水 梨紗
SG85.  市瀬 菜々
SG86.  阪口 夢穂
SG87.  有吉 佐織
SG88.  中島 依美
SG89.  猶本 光
SG90.  増矢 理花
SG91.  隅田 凛
SG92.  長谷川 唯
SG93.  櫨 まどか
SG94.  菅澤 優依香
SG95.  岩渕 真奈
SG96.  横山 久美
SG97.  田中 美南

日本代表メモリアルユニフォーム ビッグジャージーカード(VSシリア代表)
16種類 ※各50枚限定

MJ01.  長友 佑都
MJ02.  吉田 麻也
MJ03.  酒井 宏樹
MJ04.  昌子 源
MJ05.  今野 泰幸
MJ06.  香川 真司
MJ07.  山口 蛍
MJ08.  倉田 秋
MJ09.  井手口 陽介
MJ10.  岡崎 慎司
MJ11.  本田 圭佑
MJ12.  乾 貴士
MJ13.  大迫 勇也
MJ14.  原口 元気
MJ15.  久保 裕也
MJ16.  浅野 拓磨

日本代表メモリアルユニフォーム ビッグパッチカード(VSシリア代表)
16種類 ※各20枚限定

MJP01.  長友 佑都
MJP02.  吉田 麻也
MJP03.  酒井 宏樹
MJP04.  昌子 源
MJP05.  今野 泰幸
MJP06.  香川 真司
MJP07.  山口 蛍
MJP08.  倉田 秋
MJP09.  井手口 陽介
MJP10.  岡崎 慎司
MJP11.  本田 圭佑
MJP12.  乾 貴士
MJP13.  大迫 勇也
MJP14.  原口 元気
MJP15.  久保 裕也
MJP16.  浅野 拓磨

日本代表ビッグジャージーカード(vsブラジル代表)
15種類 ※各50枚限定

HJ01.  長友 佑都
HJ02.  槙野 智章
HJ03.  吉田 麻也
HJ04.  酒井 宏樹
HJ05.  長谷部 誠
HJ06.  山口 蛍
HJ07.  森岡 亮太
HJ08.  遠藤 航
HJ09.  井手口 陽介
HJ10.  乾 貴士
HJ11.  大迫 勇也
HJ12.  原口 元気
HJ13.  杉本 健勇
HJ14.  久保 裕也
HJ15.  浅野 拓磨

日本代表ビッグパッチカード(vsブラジル代表)
15種類 ※各20枚限定

HJP01.  長友 佑都
HJP02.  槙野 智章
HJP03.  吉田 麻也
HJP04.  酒井 宏樹
HJP05.  長谷部 誠
HJP06.  山口 蛍
HJP07.  森岡 亮太
HJP08.  遠藤 航
HJP09.  井手口 陽介
HJP10.  乾 貴士
HJP11.  大迫 勇也
HJP12.  原口 元気
HJP13.  杉本 健勇
HJP14.  久保 裕也
HJP15.  浅野 拓磨

日本代表ビッグジャージーカード(vsマリ代表)
15種類 ※各50枚限定

AJ01.  長友 佑都
AJ02.  槙野 智章
AJ03.  宇賀神 友弥
AJ04.  酒井 高徳
AJ05.  昌子 源
AJ06.  長谷部 誠
AJ07.  山口 蛍
AJ08.  森岡 亮太
AJ09.  大島 僚太
AJ10.  三竿 健斗
AJ11.  本田 圭佑
AJ12.  小林 悠
AJ13.  大迫 勇也
AJ14.  宇佐美 貴史
AJ15.  久保 裕也

日本代表ビッグパッチカード(vsマリ代表)
15種類 ※各20枚限定

AJP01.  長友 佑都
AJP02.  槙野 智章
AJP03.  宇賀神 友弥
AJP04.  酒井 高徳
AJP05.  昌子 源
AJP06.  長谷部 誠
AJP07.  山口 蛍
AJP08.  森岡 亮太
AJP09.  大島 僚太
AJP10.  三竿 健斗
AJP11.  本田 圭佑
AJP12.  小林 悠
AJP13.  大迫 勇也
AJP14.  宇佐美 貴史
AJP15.  久保 裕也

1992 Heroes of Japan直筆サインカード
19種類 ※各40枚限定

HOJ01.  松永 成立
HOJ02.  前川 和也
HOJ03.  大嶽 直人
HOJ04.  勝矢 寿延
HOJ05.  堀池 巧
HOJ06.  柱谷 哲二
HOJ07.  都並 敏史
HOJ08.  井原 正巳
HOJ09.  阪倉 裕二
HOJ10.  福田 正博
HOJ11.  ラモス瑠偉
HOJ12.  山田 隆裕
HOJ13.  北澤 豪
HOJ14.  吉田 光範
HOJ15.  森保 一
HOJ16.  武田 修宏
HOJ17.  三浦 知良
HOJ18.  高木 琢也
HOJ19.  神野 卓哉

1992 Heroes of Japan直筆サインカード(プレミアム直筆サイン)
20種類 ※各10枚限定

HOJ20.  松永 成立
HOJ21.  前川 和也
HOJ22.  大嶽 直人
HOJ23.  勝矢 寿延
HOJ24.  堀池 巧
HOJ25.  柱谷 哲二
HOJ26.  都並 敏史
HOJ27.  井原 正巳
HOJ28.  阪倉 裕二
HOJ29.  福田 正博
HOJ30.  ラモス瑠偉
HOJ31.  山田 隆裕
HOJ32.  北澤 豪
HOJ33.  吉田 光範
HOJ34.  森保 一
HOJ35.  武田 修宏
HOJ36.  三浦 知良
HOJ37.  高木 琢也
HOJ38.  神野 卓哉
HOJ39.  中山 雅史

Boys' Friend - BOY-300 / BPJ-2-2A Footballers - head & shoulders (02)


1922-23
BOY-300 / BPJ-2-2A Footballers - head & shoulders
Boys' Friend
5 pairs

An illustrated checklist. Thanks to Roger Pashby for helping with many of the scans, you can see more of Roger's collection here - The Huddersfield Town Collection.