Sunday, 8 March 2015

Upper Deck (China) - Chinese Football League A 中国足球甲A联赛 (2000)


2000

Chinese Football League A
中国足球甲A联赛
Upper Deck
China
110 base cards

Upper Deck issued a set of cards for the Chinese Soccer League in 2000. Some of the names may have lost a little in translation. If you can suggest any amendments please get in touch.


1.  Maozhen Su

2.  Xiaopeng Li
3.  Balista 
4.  Lihui Song
5.  Yanjie Shao
6.  Wei Hao
7.  Ming Li
8.  Chao Wang
9.  Yuming Song
10.  Chang Shu
11.  Yao Gao
12.  Leumando
13.  Shengqing Qu
14.  Jinyu Li 
15.  Tie Li (ex-Everton, Sheffield United)
16.  Yuning Zhang 
17.  Junzhe Zhao 
18.  Yao Li
19.  Fabulies
20.  Kei Zhu
21.  Zhanbo Xiao
22.  Dong Qu
23.  Gang Wang
24.  Heheng Qu
25.  Mingyu Ma
26.  Xia Yao
27.  Qun Wei
28.  Jianbing Gao
29.  Bing Li
30.  Yougen Zou
31.  Jianye Xu
32.  Hui Xu
33.  Hagi
34.  Pengxiao Fang
35.  Feng Jiang
36.  Mark Williams (ex-Wolverhampton Wanderers)
37.  Feng Gao
38.  Weiguo Peng
39.  Bin Jiang
40.  Bin Fu
41.  Di Lu
42.  Qing Sun 
43.  Hui Jiang
44.  Weiguo Qiu
45.  Hong Qi
46.  Si Shen
47.  Chengying Wu
48.  Jun Liu
49.  Maselo
50.  Qi Zhu
51.  Hui Xie
52.  Jun Bian
53.  Yijun Mao
54.  Zhaoyang Xie
55.  Caciano
56.  Jian Yao
57.  Fang Nan
58.  Yi Shang
59.  Yunlong Xu
60.  Hongjun Li
61.  Dongbo Li
62.  Wei Tao
63.  Yang Xu
64.  Xu Han
65.  Yi Li
66.  Xiaorui Zhang (ex-Almennia Achen)
67.  Jianjun Sun
68.  Genwei Yu
69.  Fei Gao
70.  Rongliang Chi
71.  Ju Lv
72.  Gusetabo
73.  Feileili
74.  Zhongxun Gao
75.  Dongqi Zheng
76.  Xuanchun Hao
77.  Qinghua Zhang
78.  Qing Jin
79.  Dongchun Huang
80.  Yonhjun Wu
81.  Zola Kiniambi
82.  Bulajima
83.  Enhua Zhang
84.  Ming Li   
85.  Nemechec
86.  Jihai Sun (ex-Crystal Palace, Manchester City)
87.  Peng Wang 
88.  Song Yan
89.  Hong Xu
90.  Tao Wang
91.  Olando
92.  Hong Jiang
93.  Yongkang Ma
94.  Gang Chen
95.  Adipan
96.  Yuxin Xie
97.  Changying Peng
98.  Bo Chen
99.  Edowado
100.  Feng Xie
101.  Weifeng Li
102.  Jun Zhang
103.  Liqiang Dong
104.  Xiaocheng Tang
105.  Baha
106.  Yufang Gao
107.  Ting Zhou
108.  Xu Zhang
109.  Checklist 1
110.  Checklist 2

China Soccer League - FS prefix


FS1.  Maozhen Su

FS2.  Jinyu Li
FS3.  Qun Wei
FS4.  Mark Williams
FS5.  Hong Qi
FS6.  Zhaoyang Xie
FS7.  Genwei Yu
FS8.  Dongqi Zheng
FS9.  Ming Li
FS10.  Weifeng Li

China Soccer League - G prefix


G1.  Xiaopeng Li

G2.  Tie Li
G3.  Mingyu Ma
G4.  Weiguo Peng
G5.  Si Shen
G6.  Dongbo Li
G7.  Xiaorui Zhang
G8.  Zhongxun Gao
G9.  Nemechec
G10.  Yunxin Xie

China Soccer League - S prefix


S1.  Maozhen Su

S2.  Shengqing Qu
S3.  Mingyu Ma
S4.  Mark Williams
S5.  Si Shen
S6.  Zhaoyang Xie
S7.  Xiaorui Zhang
S8.  Zhongxun Gao
S9.  Enhua Zhang
S10.  Hong Jian
S11.  Yuxin Xie
S12.  Yinyu Li

China Soccer League - SL prefix


SL1.  Maozhen Su

SL2.  Shengqing Qu
SL3.  Xiao Yao
SL4.  Mark Williams
SL5.  Macelo
SL6.  Caciano
SL7.  Genwei Yu 
SL8.  Dongqi Zheng
SL9.  Yuning Zhang
SL10.  Ediwado

China Soccer League - Autograph cards


SM.  Maozhen Su

LX.  Xiaopeng Li
QS.  Shengqing Qu
ZY.  Yuning Zhang
LJ.  Yinyu Li
MM.  Mingyu Ma
YX.  Xia Yao
MW.  Mark Williams
JF.  Feng Jiang
QH.  Hong Qi
SS.  Si Shen
XC.  Zhaoyang Xie
KX.  Caciano
ZX.  Xiaorui Zhang
GZ.  Zhongxun Gao
ZN.  Enhua Zhang
LM.  Ming Li
JH.  Jiang Hong (Qingdao Yizhong) 江洪 (青岛颐中)
XY.  Yuxin Xie
XF.  Feng XieNo comments:

Post a Comment

Please feel free to leave a comment, though it will not appear straight away, as I will need to authorize it.